گدرۏچی گال Gedrosian Language 1
گدرۏچی گال Gedrosian Language 1 Babrick - ببریچک

گندگ : 139
height=center