گدرۏچی گال Gedrosian Language 1
گدرۏچی گال Gedrosian Language 1 Babrick - ببریچک

گندگ : 97
height=center