گدرۏچی گال Gedrosian Language 2
گدرۏچی گال Gedrosian Language 2 Apserk - اپسِرک

گندگ : 117
height=center