گدرۏچی گال Gedrosian Language 1
گدرۏچی گال Gedrosian Language 1 Babrick - ببریچک

گندگ : 106
height=center