گدرۏچی گال Gedrosian Language 2
گدرۏچی گال Gedrosian Language 2 Apserk - اپسِرک

گندگ : 84
گدرۏچی گال Gedrosian Language 1
گدرۏچی گال Gedrosian Language 1 Babrick - ببریچک

گندگ : 68
height=center