گدرۏچی گال Gedrosian Language 2
گدرۏچی گال Gedrosian Language 2 Apserk - اپسِرک

گندگ : 74
گدرۏچی گال Gedrosian Language 1
گدرۏچی گال Gedrosian Language 1 Babrick - ببریچک

گندگ : 59
height=center